Εγκύκλιο για το μηχανογραφικό σχετικά με το 5% των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. την παρακάτω εγκύκλιο για το μηχανογραφικό σχετικά με το 5% των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΟΒΑΡΩΝ _ΠΑΘΗΣΕΩΝ_2022(Ω5ΣΙ46ΜΤΛΗ-5ΑΗ)

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης