Εσωτερικός Κανονισμός

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 Το πλαίσιο οργάνωσης της Σχολικής Ζωής δεν περιέχει κάποια διάταξη αποκλίνουσα ή τροποποιητική της ισχύουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στο Λύκειο της Σχολής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος πλαισίου από το γονέα η κηδεμόνα του.

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 1. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας του και παραμένουν ήσυχα στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι.
 2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο προαύλιο του Σχολείου με μοτοποδήλατα για λόγους ασφάλειας και τάξης. Επιτρέπεται η είσοδος των ποδηλάτων των μαθητών/μαθητριών, τα οποία φέρουν πεζή οι μαθητές/μαθήτριες εντός του προαυλίου και τα ασφαλίζουν στις υπάρχουσες θέσεις ποδηλάτων.
 3. Κατά τη διαδικασία της πρωινής συγκέντρωσης, οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση υπακούοντας στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.
 4. Κατά την διάρκεια της προσευχής κανείς μαθητής/μαθήτρια δεν παραμένει στις τάξεις του Σχολείου.
 5. Κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν κόσμια και αξιοπρεπή στάση και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους.
 6. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στις τάξεις τους και αναμένουν τους διδάσκοντες στις θέσεις τους. Στο διάστημα αυτό όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης.
 7. Η πόρτα του Σχολείου κλείνει 15? αφού χτυπήσει το κουδούνι. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές δεν επιχειρούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την είσοδό τους.
 8. Μαθητής/τρια που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος οποιασδήποτε ώρας και την είσοδο του καθηγητή/της καθηγήτριας στην αίθουσα, θεωρείται απών/ούσα και του/της καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός/ή στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.

Εάν ο διδάσκων/η διδάσκουσα κρίνει μπορεί να παραπέμψει τον αργοπορημένο μαθητή/την αργοπορημένη μαθήτρια στον Διευθυντή για περαιτέρω εξηγήσεις. Εν γένει αν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν παραμείνει στην αίθουσα οφείλει να παρουσιαστεί στον Διευθυντή ο οποίος θα ορίσει με τι θα απασχοληθεί ο μαθητής/η μαθήτρια.

 1. Η έξοδος από την τάξη για συμμετοχή σε σχολική δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σημείωμα, εγκεκριμένο από τον Διευθυντή και με την προϋπόθεση ότι ο διδάσκων/διδάσκουσα της περιόδου συμφωνεί για την αποχώρηση του μαθητή/μαθήτριας. Η συμμετοχή σε δραστηριότητα δεν ισχύει σε περίπτωση προγραμματισμένου διαγωνίσματος. Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να απασχολείται κατ? έτος σε ένα μέγιστο αριθμό ωρών για δραστηριότητες ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
 2. Οι μαθητές/μαθήτριες πουσυμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα οφείλουν να προετοιμάζονται καθημερινάγια όλες τις ώρες μαθημάτων ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα σε περίπτωσηαναβολής ή ματαίωσης της προγραμματισμένης δραστηριότητας.
 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης του διδάσκοντος/της διδάσκουσας στην τάξη, ο/η πρόεδρος του τμήματος ή ο αναπληρωτής του εντός 10 λεπτών μετά την έναρξη της διδακτικής ώρας ενημερώνει τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 4. Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να αποχωρήσουν από το Σχολείο, τους χορηγείται άδεια μόνο από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους όμως καταχωρούνται. Αποχώρηση μαθητή/μαθήτριας χωρίς άδεια συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ακόμη και σε περίπτωση ενήλικου/κης μαθητή/μαθήτριας απαιτείται η έγγραφη άδεια του Διευθυντή.
 5. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται, σε περίπτωση ανάγκης, η ολιγόλεπτη έξοδος των μαθητών/τριών από την αίθουσα μετά από άδεια του διδάσκοντος/της διδάσκουσας.
 6. Οι θέσεις των μαθητών/τριών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από την αρχή του διδακτικού έτους με συνεργασία του υπεύθυνου καθηγητή/γήτριας, των διδασκόντων/σκουσών και των μαθητών/τριών του τμήματος. Διδάσκων/διδάσκουσα έχει την δυνατότητα στην ώρα του/της να αλλάξει την θέση μαθητή/τριας. Μόνιμη διαφοροποίηση θέσης επιτρέπεται για λόγους παιδαγωγικούς με τη συναίνεση του υπεύθυνου καθηγητή.
 7. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.). Οι μαθητές/μαθήτριες, αν θέλουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Σχολικά βιβλία από την βιβλιοθήκη της τάξης.
 8. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων.

Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διδακτική διαδικασία καθώς και άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις.

Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές/μαθήτριες  παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.

 1. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.
 2. Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε μετά το πέρας της διδακτικής ώρας συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα πρώτα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
 3. Κατά τις ώρες μαθήματος οι μαθητές και οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός αιθουσών φροντίζουν να μην παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο (υπερβολικός θόρυβος κ.ά.) την υπόλοιπη σχολική κοινότητα.
 4. Ο διδάσκων/Η διδάσκουσα οφείλουν να ολοκληρώνουν την διδασκαλία τους αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να ξεκουράζονται. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού το επιτρέψει ο διδάσκων/διδάσκουσα.
 5. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι αίθουσες διδασκαλίας αδειάζουν και τα παράθυρά τους ανοίγουν για να αερίζονται. Η παραμονή στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται μετά από άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή/καθηγήτριας ή της Διεύθυνσης του Σχολείου. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν εκτός αιθουσών στους σκεπασμένους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου.
 6. Λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν την απαγόρευση του ποδοσφαίρου κατά τα διαλείμματα. καθώς επίσης και της χρήσης οποιουδήποτε τύπου μπάλας.
 7. Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των μαθητών από το προαύλιο του Σχολείου κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου ανα­πληρωτή του.
 8. Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα απουσιολόγου τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια.
 9. Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.
 10. Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους. Γι? αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτωμάτων τους.
 11. Το Σχολείο οφείλει να επικοινωνεί με τον γονέα ή τον κηδεμόνα μαθητή που αποβάλλεται μία ημέρα ή περισσότερες.

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 1. Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών η είσοδος στο χώρο του Σχολείου. Κατά συνέπεια, η συνάντηση μαθητή με τέτοια πρόσωπα στο χώρο του Σχολείου αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης, η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στο χώρο του Γραφείου και μετά από άδεια της Διεύθυνσης.
 2. Η εμφάνιση ? αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα, η «αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ.).
 3. Δεν επιτρέπεται, για λόγους υγείας, η άσκοπη παραμονή των μαθητών σε χώρους ανθυγιεινούς.
 4. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου για λόγους υγείας, και λόγω της κείμενης νομοθεσία.
 5. Οι μαθητές/μαθήτριες καταναλώνουν εκτός τάξης ποτά και τρόφιμα που φέρνουν μαζί τους από το σπίτι τους ή από το κυλικείο του Σχολείου. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές/μαθήτριες να παραλαμβάνουν μέσω της περίφραξης του Σχολείου τρόφιμα ή ροφήματα από εξωτερικούς παροχείς επειδή το Σχολείο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητά τους.
 6. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Χρήση τέτοιων ηλεκτρονικών συσκευών επιτρέπεται μόνο αν ο διδάσκων τις ενσωματώσει στην διδακτική διαδικασία και πάντα με την τήρηση των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.
 7. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να διακινούν μέσα στους χώρους της Σχολής διαφημιστικά ή άλλης φύσεως έντυπα μη εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ.
 8. Διδάσκοντες/διδάσκουσες και μαθητές/μαθήτριες συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε σκόπιμη φθορά εκτός από την τιμωρία συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού του υπαιτίου, η ζημία επιβαρύνει το ταμείο της Μαθητικής Κοινότητας του Τμήματος.
 9. Δείγμα ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί και η καθαριότητα και η ευταξία του χώρου. Χρέος όλων μας αποτελεί η συνεπής τήρηση των όρων καθαριότητας. Την ευθύνη για την καθοδήγηση των συμμαθητών/συμμαθητριών τους για την τήρηση των ανωτέρω αναλαμβάνουν τα πενταμελή προεδρεία κάθε τμήματος και το δεκαπενταμελές προεδρείο του Σχολείου.
 10. Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών πρέπει να διακρίνει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο κοσμιότητας και ευγένειας. Μια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμούς, υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά. Γενικότερα κάθε συμπεριφορά που υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα απάδει του ήθους της Σχολής, και δε γίνεται αποδεκτή. Κατά περίπτωση δε αντιμετωπίζεται με γνώμονα τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 11. Η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής του.
 12. Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς το Σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
 13. Επίσης δεν μεταφέρουν μαζί τους ό, τι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα.
 14. Σε περίπτωση λήψης φαρμακευτικής αγωγής ενημερώνεται ο Διευθυντής της Σχολής και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος από τον γονέα.
 15. Η συμπεριφορά αποτελεί δείγμα αγωγής. Οι μαθητές/μαθήτριες, ως αυτόνομες προσωπικότητες, που δρουν στο πλαίσιο που ορίζουν οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, οφείλουν με την συμπεριφορά τους, εντός και εκτός Σχολείου, να συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας. Καλό θα ήταν για παράδειγμα να παραχωρούν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την προτεραιότητά τους, τη θέση τους και άλλες βοήθειες σε άτομα που χρήζουν τέτοιων διευκολύνσεων (υπερήλικοι, άτομα με δυσκολίες κίνησης, κλπ). Η εκδήλωση της θετικής μας στάσης απέναντι στο συνάνθρωπό μας αποτελεί καθρέφτη της προσωπικότητάς μας και μας επιστρέφεται!
 16. Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, απευθύνεται σ’ αυτούς ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του Σχολείου.
 17. Ο Διευθυντής βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τους μαθητές, όπως και με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, κάνοντας αισθητή την παρουσία του και το ειλικρινές ενδιαφέρον του. Αποκλίσεις από τους κανόνες λειτουργίας της σχολικής κοινότητας διερευνώνται διεξοδικά, αναζητούνται οι αιτίες και καταγράφονται οι σχετικοί προβληματισμοί.
 18. Ο Διευθυντής και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων αποφασίζει τις απορρέουσες αναγκαίες δράσεις και παραινέσεις προς τους μαθητές και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και προβαίνει στις σχετικές παιδαγωγικές δράσεις που απαιτούνται και υποδεικνύονται από τη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να αναλαμβάνει άμεσα δράση και να προωθεί τη συνοχή, τη συνεργατικότητα, την αποτελεσματικότητα της σχολικής κοινότητας, προωθώντας και τις δημοκρατικές διεργασίες που προβλέπονται.
 19. Η πρόσβαση των μαθητών/μαθητριών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται άνετα. Η συζήτηση και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η δημοκρατική επικοινωνία έχει κανόνες και όρια συμπεριφοράς, αναγνωρίζει ρόλους και απαιτεί από τους φορείς διάθεση να υπερασπιστούν το ρόλο τους. Ο Διευθυντής γνωρίζει ότι η αγωγή και η μόρφωση χρειάζεται τη διαμεσολαβητική παρέμβαση του ώριμου εκπαιδευτικού και, ακόμη περισσότερο, του επικεφαλής Διευθυντή.
 20. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά.
 21. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της εκδόσεως της ιστοσελίδας, της μαθητικής εφημερίδας ή/ και του μαθητικού περιοδικού, στα οποία προβάλλονται οι πιο αξιόλογες εργασίες των μαθητών, η ζωή και η κίνηση του σχολείου γενικότερα.

 

Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 1. Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου διδάσκοντα.
 2. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από το νόμο τη σχετική ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφο­ρά τους και κρίνονται αυστηρότατα.
 3. Το Σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών Τμήματος ή Τάξης.

Ο Συλλογος Διδασκόντων