Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχολείου 2020 – 2021

Σας παραθέτουμε την έκθεση αυτοαξιολόγησης του Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Final_year-2020-school-0551004-form-1-synopsis