Διασχολική δράση συνεργασίας

Κατά το σχολικό έτος 2023-24, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωμετρίας της Β Λυκείου οι μαθητές/τριες του τμήματος Β2 εργάστηκαν σε ομάδες για τα ακόλουθα θέματα:

-Εννοιολογική χαρτογράφηση ‘πλακοστρώσεων’ ‘ψηφίδωσης’ (ιστορική αναδρομή).

-Διερεύνηση για παραδείγματα πλακοστρώσεων στο επίπεδο με την εξέταση και ανάλυση των γεωμετρικών ιδιοτήτων τους.

-Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον σχεδιασμό πλακόστρωτων.

-Σύνδεση πλακόστρωτων από την γεωμετρίας με την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η διασχολική δράση συνεργασίας αποτελεί ένα παράδειγμα δικτύωσης σχολείων (school networks). Αποτελούν επίσης ένα αποτελεσματικό μέσο υποστήριξης της καινοτομίας. Στην εκπαίδευση, τα δίκτυα προωθούν τη διάδοση καλών πρακτικών και ενισχύουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Την προστιθέμενη αξία για την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και την συνέχιση και την επόμενη σχολική χρονιά τέτοιων διασχολικών δράσεων συνεργασίας τόνισε στην εισήγηση της και η Διευθύντρια του Προτύπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, κ. Λασκαρίδου.