Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2022 – 2023 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Παραθέτουμε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2023

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη διαδικασία

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο
παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο”

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης