Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την μοριοδότηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου ο πίνακας των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών για το Σχ. έτος 2018 -2019 είναι ο ακόλουθος:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΚΛΑΔΟΣΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
221880ΠΕ0217
220332ΠΕ0224
183369ΠΕ0257
209568ΠΕ0217
173368ΠΕ0230
218369ΠΕ04.0115,5
214806ΠΕ04.010
211228ΠΕ04.019,5
210170ΠΕ04.0216
193700ΠΕ04.0216,5
221700ΠΕ780

Το Εποπτικό και Επιστημονικό Συμβούλιο του Σχολείου.

 

Νέο χρονοδιάγραμμα για τα αποτελέσματα των αποσπάσεων

Δόθηκε από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. νέο χρονοδιάγραμμα για τις αποσπάσεις καθηγητών με αυξημένα προσόντα στα Π.Π.Σ.

Συγκεκριμένα :

– 12.6.2018 έγκριση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. των επικαιροποιημένων κενών και πλεονασμάτων που διαβιβάστηκαν από τα σχολεία.

– Την 19η.6.2018 προκήρυξη των θέσεων από τα ΕΠΕΣ και αποστολή των προκηρύξεων στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

– Μέχρι 22.6.2018 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

– Στις 28.6.2018 ώρα 14.00 (αντί στις 26.6.2018) ανάρτηση πίνακα κατάταξης των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών με βάση τη μοριοδότηση των ΕΠ.Ε.Σ.
– Μέχρι 2.7.2018 (αντί στις 28.6.2018) υποβολή ενστάσεων στο ΕΠ.Ε.Σ. πρώτης προτίμησης

– Στις 5.7.2018 (αντί στις 3.7.2018) ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα ΕΠ.Ε.Σ.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο

DEPPS Neo xronodiagramma apospaseon

Ο Διευθυντής

 

Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφών!

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες όλων των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου μας, που έχουν ήδη ολοκληρώσει την διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, να προσέλθουν στο σχολείο, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο κάτω για να ολοκληρώσουν τις εγγραφές των παιδιών τους. Όπως αναφέρεται στην Αρ. Πρωτ. : 102915/Δ2  21-6-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ :

«Οι μαθητές/τριες των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στην με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄120)«

Ειδικότερα παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών :

της Α΄ Λυκείου  να προσέλθουν αν είναι δυνατόν μέχρι την Παρασκευή 29/6/2018 προσκομίζοντας μαζί τους Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Όπως αναφέρεται στην σχετική Υ.Α. :

«Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής (Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. Ε2 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4 /22-1-2018) .

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος. γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δή­ λωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.  δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.  Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α’ τάξη Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β’ 1296). Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γ υμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται»

της Β΄  και Γ΄Λυκείου  να προσέλθουν προσκομίζοντας μαζί τους Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή και εκτυπωμένη την ΟΡΙΣΤΙΚΗ αίτηση του συστήματος e-eggrafes.

Ο Διευθυντής

Μηχανογραφικό δελτίο 2018

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2018 μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο από τις 25/6/2018 από 08:30 – 14:00 και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα συμπλήρωσης και οριστικοποίησης του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα από την εγκύκλιο.

«Στάδια της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου – Από τις 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα. –

Επίσης, από τις 22 Ιουνίου 2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο.

Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 22 Ιουνίου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων με την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα γραπτώς εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά νέο μηχανογραφικό δελτίο με τη νέα του κατηγορία.»

Μπορείτε να κατεβάσετε το μηχανογραφικό σε έντυπη μορφή    για τους υποψήφιους που μετείχαν στις Πανελλαδικές του 2018 από το ΥΠΠΕΘ.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το μηχανογραφικό του 2018 σε έντυπη μορφή, για τους υποψήφιους με 5 επιστημονικά πεδία (Ε.Π.) μόνο για το 10% των θέσεων  (60% του 10%) χωρίς νέα εξέταση, από το ΥΠΠΕΘ.

Ακόμη μπορείτε να κατεβάσετε το μηχανογραφικό του 2018 σε έντυπη μορφή, για τους υποψήφιους που εξετάστηκαν με το παλαιό σύστημα (2016) για το 10% των θέσεων  (40% του 10%) χωρίς νέα εξέταση, από το ΥΠΠΕΘ.

Παρατίθεται και η εγκύκλιος

!egkiklios_mhxanografikou_gel

Ο Διευθυντής

Β φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι δόθηκαν οδηγίες για την Β Φάση των Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Αφορά μαθητές/μαθήτριες που δεν έχουν εγγραφεί ή που επιθυμούν να αλλάξουν ομάδα προσανατολισμού.

Σημαντικές Ημερομηνίες σύμφωνα με την εγκύκλιο:

«Β’ Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών-Δηλώσεων Προτίμησης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή E-εγγραφές

Οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00).

Δυνατότητα Τροποποίησης – Διαγραφής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης

Οι μαθητές/τριες που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης κατά την Α’ περίοδο εγγραφών (14-05-2018 έως 06-06-2018) και έχουν κατανεμηθεί από την Α’ φάση μπορούν να τροποποιήσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μόνο λόγω αλλαγής ομάδας προσανατολισμού ή λόγω αλλαγής τύπου λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Εσπερινό/Ημερήσιο, Ιδιωτικό). Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούν κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018) να απευθύνονται στον/ην διευθυντή/ντρια του σχολείου, όπου έχουν υποβάλει αίτηση, για να διαγράψει την αίτησή τους ώστε να υποβάλουν νέα.»

Παραθέτουμε την σχετική εγκύκλιο

B fasi eggrafon 102915 e eggrafes

Μέχρι στιγμής (24/6/2018) δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από εμάς για να ελέγξουμε τις ήδη υπάρχουσες εγγραφές.

Ο Διευθυντής

 

Τελετή αποφοίτησης της Γ Λυκείου.

Την Τετάρτη 27/6/2018 θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης της Γ Λυκείου στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Ευγενιδείου Ιδρύματος.

Σας περιμένουμε!

Ο Διευθυντής

Νέα Υπενθύμιση!! Καθορισμός ώρας εισαγωγικών Α Λυκείου. Αριθμός θέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι εξετάσεις στα Πρότυπα Λύκεια (υποψήφιοι μαθητές/μαθήτριες για την Α Λυκείου) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 – 12.00.

Η προσέλευση των μαθητών στο χώρο του Σχολείου θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ.

Επίσης σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία που διαθέτει το σχολείο οι κενές θέσεις προς πλήρωση στην Α Λυκείου είναι πέντε (5).

Ο Διευθυντής.

Εξεταστικά Κέντρα Φυσικώς Αδυνάτων για ειδικά μαθήματα

Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα των Φ.Α. για τα ειδικά μαθήματα.

Fisikos_adinatoi_eidika_Mathim_ 2018_signed

 

Ο Διευθυντής