Εισαγωγικές εξετάσεις για δύο θέσεις στην Β Λυκείου για το σχ. έτος 2021-2022

To ΕΠ.Ε.Σ του Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης προκηρύσσει δύο (2) θέσεις μαθητών/μαθητριών για την Β’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οποιαδήποτε κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας που θα κατατεθεί/αποσταλεί στο σχολείο μέχρι και την Τετάρτη 8-9-2021 και ώρα 13:00 και θα αναφέρει:

“Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία εισαγωγής για την Β τάξη”

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Κατόπιν πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο. Την ίδια ημέρα θα πρέπει να λάβετε από το σχολείο απαντητικό email με τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης σας. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το σχολείο.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Πέμπτη  9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:00 και θα έχει διάρκεια 180 λεπτά. Η ώρα προσέλευσης είναι 09:00-09:30.

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ  (μεταξύ άλλων προσκόμιση αρνητικού self test, ή rapid test ή PCR και χρήση μάσκας).

Επομένως για την είσοδο στο κέντρο απαιτείται η επίδειξη της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής φόρμας για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο Covid19 ή σχετικού έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και η επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο)

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά στην Α Λυκείου. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικασίας των εξετάσεων καθορίζονται με την Υ.Α. 58877/Δ6 ΦΕΚ 2184/τ.Β/25-5-2021.

Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ­τικές ανάγκες καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν ορίζονται στην ως άνω Υ.Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται με φυσική παρουσία στο σχολείο μέχρι και την Τετάρτη 8/9/2021. Ο χρόνος εξέτασης των υποψηφίων αυτών προσαυξάνεται κατά 45 λεπτά.

Τα κινητά απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως, και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Τονίζεται στους μαθητές/τριες ότι πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους στο απαντητικό φύλλο μόνο αφού σιγουρευτούν για την επιλογή τους. Επισημαίνεται ότι βαθμολογούνται μόνο οι απαντήσεις που είναι σημειωμένες στο απαντητικό φύλλο με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί. Εκ των υστέρων διόρθωση σε ήδη σημειωμένη απάντηση στο απαντητικό φύλλο ή σε σημειωμένη απάντηση σε άλλον αριθμό απάντησης από τον αριθμό της ερώτησης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ!

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες που:

  • δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις,
  • δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας,
  • δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID19,
  • δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Για παραδείγματα απαντητικών φύλλων και περαιτέρω οδηγίες δείτε εδώ

Ο Διευθυντής

Φανίδης Χρήστος