Διορθώσεις στις διευθύνσεις των δωματίων Webex 11/2020

Στο αρχείο Prof_WebexRoom_Links_s.pdf που είχε σταλεί στους μαθητές/μαθήτριες είχε γίνει λάθος

1)Στην διεύθυνση του δωματίου Webex της καθηγήτριας Γαλλικής κυρίας Π.Μ. Μετά το https πρέπει να υπάρχει μία άνω-κάτω τελεία. Το σωστό είναι https://……

2) Στην διεύθυνση του δωματίου Webex της καθηγήτριας Φυσικής κυρίας Δ.Μ. Στο τέλος της διεύθυνσης (αν και οπτικά δεν φαίνεται) υπήρχε r n αντί του σωστού m.

Έχει αποσταλεί νέο αρχείο (Prof_WebexRoom_Linksv1.pdf) με τις ορθές διευθύνσεις στα email σας

Ο Διευθυντής