Τι ισχύει για τις απουσίες σύμφωνα με την νέα Υ.Α.

Σας παραθέτουμε στο τέλος της ανακοίνωσης τα άρθρα από την νέα Υ.Α. σχετικά με τις απουσίες και τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/μαθητριών. Παρακαλούμε να τα διαβάσετε ώστε να ξέρετε ποιες απουσίες δεν προσμετρώνται στον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διευκολύνει πολύ την διαδικασία επικοινωνίας μας η οποία σύμφωνα με την νέα Υ.Α. (άρθρο 29) πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλ. και εσείς πρέπει όταν απουσιάζει το παιδί σας να μας ειδοποιείτε για τον λόγο της απουσίας του παιδιού  σας.

Η επικοινωνία γονέων – σχολείου θα είναι προς όφελος των παιδιών μας όχι μόνο στο επίπεδο της φοίτησης αλλά και θα βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Διευθυντής

Απουσίες Άρθρα από Υ.Α.

Κατέβασμα Άρθρων για απουσίες