Προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων για εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΞΕ - 168824 - 2021 - Τροποποίηση ν